Impresszum

Szőke Klaudia ev. kisadózó (továbbiakban: Adatkezelő)
Kisadózó egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 54642681
A weboldal címe: https://szokeklaudia.hu.
Az adatkezelő címe, székhelye: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Kistópart utca 3. IX/53.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 196 3635 , helloklau@szokeklaudia.hu
Az adatkezelő adószáma: 55899903-1-26

Tárhely szolgáltató
RACKFOREST ZRT.
Címe:1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
Adószáma: 32056842-2-41

Központi telefonszámuk:
+36 1 211 0044
E-mail: info@rackforest.hu

 

Melyek azok a személyes adatok, amiket a honlapon gyűjtésre kerülnek?


Szőke Klaudia egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokat
csak a törvényeknek megfelelően, hozzájárulás alapján gyűjti és kezeli az online letölthető
dokumentumokra és hírlevelekre feliratkozott felhasználók (továbbiakban: feliratkozott)
személyes adatait. A feliratkoztatás célja az információátadás, reklám, azaz eDM és a
tevékenységi köréhez kapcsolódó bármely tartalmának kiegészítésére, frissülésére
szolgáló tájékoztatás.


Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, a hírlevél feliratkoztatás során
megszerzett személyes adatokat harmadik személynek illetve cég részére nem adja
ki semmilyen módon és semmilyen célra.


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a feliratkozott felhasználóknak a hírlevél
feliratkozáskor illetve Facebook csoportba lépéskor megadott és kezelt személyes adatait,
fokozottan ügyel a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes
adatkezelésre. Bárkinek felvilágosítást ad a róla tárolt adatokról, illetve kérésére módosítja
vagy törli adatait. Adatai módosítását, illetve törlését a feliratkozott bármikor kérheti a
szoke.klaudia.hungary@gmail.com címre írva.


Az adatkezelő neve: Szőke Klaudia ev.
Az adatkezelő címe: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Kistópart utca 3. IX/53.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 196 3635 , helloklau@szokeklaudia.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.


Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos
magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden
esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő
biztonságos adatkezeléshez szükségesek.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.


Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról. Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy
személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatokvédelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.


A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás
megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés
nyilvántartási száma.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját
megváltoztassa. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel
lépnek hatályba.

Az érintettek köre: honlaplátogatók (szokeklaudia.hu és subscribepage.com/enmarkabolbevetel), Facebook, Instagram felhasználók,
Adatkezelő által szervezett események, találkozók résztvevői.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A feliratkozott felhasználó a hírlevél feliratkozásnál,
kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez a feliratkoztató űrlapon talált Megértettem az adatvédelmi tájékoztató
tartalmát és feliratkozom a további fejezetekre, eDM-ekre is jelölőnégyzet bepipálásával,
majd ezt követően a “Kérem az e-könyvemet!” vagy „Feliratkozom!” vagy “Kérem az ajándékom! :)” gomb
megnyomásával.

A kezelt adatok köre: a feliratkozott felhasználók által megadott, a letölthető pdf
olvasmány teljesítéséhez és hírlevél küldéshez szükséges adatok, valamint kapcsolati űrlapon megadott adatok: Teljes név, e-mail cím

A feliratkozott, regisztráló látogató kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A feliratkozáshoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy
törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10
napon belül, közérthető formában, a feliratkozott felhasználó erre irányuló kérelmére írásban
megadja a tájékoztatást. Ha a feliratkozott felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor
haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Ebben a tájékoztatóban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
  rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
  közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
  adat keletkezett;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
  vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
  tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
  összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
  adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
  készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
  tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének
  célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
  döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi
  közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
  hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
  nem lehetséges;
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
  különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
  hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
  vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
  vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a
  bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
  szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
  vonatkozó személyes adat;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
  megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
  Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
  részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
  szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
  vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
  az adatfeldolgozóval;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
  megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
  vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban
  is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által
  jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső
  adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a
  személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú
  kötelezettségvállalása útján biztosítja;
 • közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
  adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé
  tételét törvény közérdekből elrendeli;
 • különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
  vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
  szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint
  a bűnügyi személyes adat;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
  azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
  vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
  érintettre vonatkozó következtetés;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja,
  és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
  vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
  a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint
  a bűnügyi személyes adat;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
  elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
  valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  a) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint
  a bűnügyi személyes adat.
  b) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
  vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
  a szexuális életre vonatkozó személyes adat
 • közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
  meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
  tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
  személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
  vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
  különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
  eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
  jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó
  adat.

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata
az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az
adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és –
ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét
megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi,
feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően
kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a
munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben
és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések
akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és
ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes
adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik
országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az
érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban
az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok
megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét
és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett
hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az
érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az
érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

ADATKEZELÉS

ÜZENETKÜLDÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő
üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, mint adatkezelések körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre, c)
az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
SZEMÉLYES ADAT: Név, email cím, telefonszám -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás, azonosítás.
SZEMÉLYES ADAT: Az üzenetküldés időpontja -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
technikai adat
SZEMÉLYES ADAT: Az üzenetküldéskori IP cím -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
technikai adat

Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügy elintézésig tart
az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes
adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 6800 Hódmezővásárhely, Kistópart u. 3. IX/53. címen, –
  e-mail útján a szoke.klaudia.hungary@gmail.com e-mail címen,
 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
 2. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: MailerLite hírlevélszolgáltató

INFO ANYAGOK LETÖLTÉSE, HÍRLEVÉLKÜLDÉS

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató (jelen esetben, továbbiakban: Csoportadmin) reklámajánlataival,
egyéb küldeményeivel a feliratkozáskor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva
hozzájárulhat ahhoz, hogy a Csoportadmin a reklámajánlatok küldéséhez szükséges
személyes adatait kezelje.

Csoportadmin nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben
Csoportadmin minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a csoportban történő regisztrációt
követő info anyagok és hírlevél küldése, mint adatkezelések körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre, c)
az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

INFO ANYAGOK LETÖLTÉSE, HÍRLEVÉLKÜLDÉS

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató (jelen esetben, továbbiakban: Adatkezelő) reklámajánlataival,
egyéb küldeményeivel a feliratkozáskor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva
hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges
személyes adatait kezelje.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő
minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a csoportban történő regisztrációt
követő info anyagok és hírlevél küldése, mint adatkezelések körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre, c)
az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
SZEMÉLYES ADAT: Név, email cím -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Újdonságok, hírek, info anyagok, ajánlatok küldése.
SZEMÉLYES ADAT: A regisztráció időpontja -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
technikai adat
SZEMÉLYES ADAT: Az üzenetküldéskori IP cím -> AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
technikai adat

Az érintettek köre: A csoportban belépő, feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig, kilépésig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, adatfeldolgozók személye:
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,
ingyenesen kiléphet a csoportból, illetve leiratkozhat a csoportban feliratkozott hírlevélről.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: MailerLite hírlevélszolgáltató –
Vilnius, Litvánia (https:www.mailerlite.com)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
“A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban
meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes
adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám
címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően,
annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy
előzetes hozzájárulásával adható át. “
Kapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon,
email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott
személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Honlaptulajdonos/Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok
közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 5. A
Honlaptulajdonos/Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket,
hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen – a
jogosulatlan hozzáférés, – a megváltoztatás, – a továbbítás, – a nyilvánosságra hozatal, –
a törlés vagy megsemmisítés, – a véletlen megsemmisülés és sérülés, – az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban
tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és
jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében
az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, – a
  részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek
között – a számítástechnikai csalás,

 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.
  Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes
adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős
útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa
kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és
címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Felhasználó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy
ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt
adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá
az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron
kívül jár el. 4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint

 • az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő
által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes
adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat
akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével
történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú
érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett
az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a
kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével
készült:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló
  név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a Facebook Comments Plugin, azaz mint harmadik kiegészítő alkalmazás, a https://facebook.com platformjához kötött bővítmény a https://facebook.com-nak továbbítja Honlaplátogató adatait, így ennél a résznél a Facebook Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

 

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célodat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A szokeklaudia.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szokeklaudia.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A cookie-k a felhasználói élményt segítik. Ennek ellenére a felhasználó dönthet úgy, hogy kikapcsolja a cookie-k engedélyezését. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngészőn belül a felhasználó beállítja, aminek a módját a böngésző Súgó részében található. További információk angolul az the About Cookies website honlapon található.

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel, feliratkozások keretében a név, az e-mail-cím megadását kéri a rendszer, illetve a számlázás érdekében a cégnév és a cég címének megadása szükséges.

Ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő ismeri meg, a felhasználó kérésére azonnal törli a rendszerből.

A honlap látogatásával összefüggő adatokat az adatkezelő harmadik személy részére nem adja át.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Ez az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató 2019. december 22-től, a honlap létrejöttétől érvényes.

Frissítve: 2023.05.15.